ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | ΠΤΗΣΕΙΣ | ΤΑΞΙΔΙΑ | LASTMINUTE | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΜΕΛΗ | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

STEP2 - Επιλέξτε αναχώρηση...

Αναχώρηση από: Θεσσαλονίκη

     
 
Επιλέξτε ημερομηνία αναχώρησης
Φεβρουάριος 2020   Μάρτιος 2020   Απρίλιος 2020   Μαϊος 2020   Ιούνιος 2020   Ιούλιος 2020  
           
Αύγουστος 2020   Σεπτέμβριος 2020   Οκτώβριος 2020   Νοέμβριος 2020   Δεκέμβριος 2020   Ιανουάριος 2021  
           
 
 
2o TΗΝΟΣ 3 ΗΜΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 3μέρες

1ç ηìÝñá : ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
ÓõãêÝíôñùóç óôï ãñáöåßï ìáò êáé áíá÷þñçóç óôéò 07.30.
Ðåñíþíôáò áðü ËåðôïêáñõÜ, Âüëï, ÁëáìÜíá êáé ìå êáè´ïäόí
óôÜóåéò ãéá êáöÝ êáé îåêïýñáóç öèÜíïõìå ôï ìåóçìÝñé óôçí
ÑáöÞíá. Åðéâßâáóç óôï ðëïßï êáé áðüðëïõò ãéá ôçí ÔÞíï. ¢öéîç,
ìåôáöïñÜ óôï îåíïäï÷åßï êáé ôáêôïðïßçóç óôá äùìÜôéá.
Åëåýèåñïò ÷ñüíïò ãéá ìéá ðñþôç ãíùñéìßá ìå ôçí üìïñöç ÷þñá
ôïõ íçóéïý.
2ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÃÕÑÏÓ ÍÇÓÉÏÕ
Προσκύνη΅α στο Ιερό Ίδρυ΅α Ευαγγελίστριας της Τήνου.
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της
Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας.
Ακολούθως θα ξεκινήσου΅ε τον γύρο του νησιού. Όπου θα
επισκεφτού΅ε και θα προσκυνήσου΅ε το ΅οναστήρι της Αγίας
Πελαγίας (Μονή Κεχροβουνίου). Εκεί θα δού΅ε το
ησυχαστήριο της Αγίας , την κάρα της και την έκθεση
χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα
ό΅ορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κά΅πο, Καρδιανή, Υστέρνια,
άφιξη στο ΅εγαλύτερο και πιο ό΅ορφο χωριό της Τήνου, τον
Πύργο. Εδώ θα δού΅ε το σπίτι και το εργαστήριο του
περίφη΅ου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το
΅ουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην
γραφική πλατεία και συνεχίζου΅ε για το παραλιακό χωριό
Πάνορ΅ο. Γεύ΅α εξ’ ιδίων στα παραλιακά ταβερνάκια.
Επιστροφή και το απόγευ΅α ελεύθερος χρόνος στην γραφική
Χώρα ΅ε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.
3ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÑÁÖÇÍÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Ðñùéíü êáé óôç óõíÝ÷åéá σας προτείνου΅ε να περιηγηθείτε
στο Éåñü ºäñõìá ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Èá äïýìå ôï íáü ôçò
Åýñåóçò, ôï Ìáõóùëåßï ôçò ¸ëëçò, ôï ÓêåõïöõëÜêéï, ôï
ìïõóåßï âõæáíôéíþí åéêüíùí êáé êåéìçëßùí êáé ôç óðïõäáßá
ÐéíáêïèÞêç. ×ñüíïò åëåýèåñïò óôçí üìïñöç ×þñá êáé óôç
óõíÝ÷åéá ìåôáöïñÜ óôï ëéìÜíé êáé áðüðëïõò ãéá ÑáöÞíá.
¢öéîç, åðéâßâáóç óôï ðïýëìáí ìå êáèïäüí óôÜóåéò Üöéîç
áñãÜ ôï âñÜäõ óôç Èåóóáëïíßêç.

 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 
 
 
Σημειώσεις:
 
 
     
 
     
<< Επιστροφή    
 
     


 
© 2006 Dayrise holidays. All Rights Reserved.